Nux

NUX NOD-2 Tubeman MKii

پدالی که صدای واقعی تیوب و چیزی بیشتر از پدال های خانواده Tube Screamerها ارائه می کند! gain بیشتر به عنوان هدف کلی شناخته می شود. بدون استفاده از یک امپ تیوب واقعی که کرنک شده باشد، به سختی می توانید به یک tube overdrive درست و حسابی دست پیدا کنید.