Jackson

Jackson X Series Signature Marty Friedman MF-1

  • بدنه‌ از چوب ماهوگانی
  • دسته‌ی یک‌تکه از چوب ماهوگانی
  • فینگربرد از چوب laurel با ریدیس ۱۲ اینچ و ۲۲ فرت جامبو
  • دو پیکاپ هامباکر EMG MF Signature
  • اسکیل ۲۴.۷۵ اینچ
  • تیونرهای قفل‌شونده Jackson