D'Addario

D’Addario Varigrip Hand Exerciser

  • تمرین‌دهنده و گرم‌کننده انگشت
  • مخصوص گیتاریست‌ها و بیسیست‌ها
  • امکان تنظیم جداگانه سفتی فنر هر یک از دکمه‌ها
  • خطوط برجسته در بخش زیرین ابزار برای القای حس تماس انگشتان با سیم گیتار
  • طراحی ارگونومیک