PRS

PRS SE 245 Sunburst

  • بدنه از چوب ماهون (mahogany)
  • دسته از چوب افرا (maple) با پروفایل Wide-Fat
  • فینگربورد از چوب رُزوود (rosewood)
  • ۲۲ فرت
  • بریج ثابت
  • دو پیکاپ هامباکر