Nux

NUX NDD-2 Konsequent

یک دیلی دیجیتال عالی، تنها تکرار ساده صدا نیست. بلکه تکرار متوالی و پویای صدا هاست. وقتی مهندسان بزرگ صدا چندین دیلی را به صدای گیتارها می افزایند، با یک چالش اساسی مواجه می شوند و آن چالش این است که به صدای گیتار پیچیدگی های ریتمیک بیفزایند بی آن که وضوح صدای اصلی را از بین ببرند. نتیجه مطلوب می تواند نقشی افکت گونه و رنگ آمیزی کننده یا نقشی ریتمیک و groovy داشته باشد و یا ترکیبی از هر دوی آنها باشد. Konsequent در بر گیرنده مجموعه ای از پردازشگرهای داخلی است، این پردازشگرها همان صداهایی که مهندسان باتجربه صدا در دهه ۱۹۸۰ با استفاده از دیلی های دیجیتال rack-mount و گران قیمت خلق کردند را بازسازی می کنند.