Nux

NUX Cerberus

Cerberus یک افکت پدال چند کاره است که می تواند به تنهایی و یا با روش ۴ کابلی استفاده شود. این دستگاه مجموعه ایست از خصوصیات فوق العاده از قبیل routing داخلی، بار گذار IR، اُوردرایو و دیستورشن آنالوگ و افکت های دیجیتال.