ESP

ESP-LTD EC-1000 Amber Sunburst

  • بدنه‌‌‌ از ماهاگونی و رویه‌‌ از میپل
  • صدای غنی و قدرتمند با وضوح استثنایی
  • دو پیکاپ هامباکر سیمور دانکن JB/’۵۹
  • بریج قفل‌شونده Tonepros
  • کوک‌های قفل‌شونده LTD
  • نک سه‌تکه از چوب ماهاگونی با پروفایل Thin U
  • طراحی Set-neck