ESP

ESP LTD EC-1000FM See Thru Green

  • بدنه‌‌‌ از چوب ماهوگانی
  • تاپ چشم‌نواز از چوب میپل
  • صدای غنی و قدرتمند با وضوح استثنایی
  • دو پیکاپ هامباکر سیمور دانکن Jazz و Custom-5
  • بریج قفل‌شونده Tonepros
  • کوک‌های قفل‌شونده LTD
  • نک سه‌تکه از چوب ماهوگانی با پروفایل Thin U
  • ۲۴ فرت اکسترا جامبو
  • طراحی Set-Thru