ESP

ESP LTD EC-1000 Koa – Natural

  • بدنه‌‌‌ از چوب ماهوگانی با تاپ کوآ (Koa)
  • دو پیکاپ هامباکر سیمور دانکن Jazz و Custom-5
  • بریج قفل‌شونده Tonepros
  • نک پنج‌تکه از چوب ماهوگانی و بوبینگا با پروفایل Thin U
  • ۲۴ فرت اکسترا جامبو
  • طراحی Set-Thru
  • تولید محدود