Cort

Cort Earth70

  • بدنه‌ی دردنات
  • ۲۰ فرت
  • صفحه رویی از چوب sitka spruce
  • پشت و طرفین بدنه از چوب ماهوگانی
  • سیم داداریو EXP16
  • بریج فرو رفته