Cort

Cort AD880CE NAT

  • بدنه‌ی دردنات
  • صفحه‌ی رویی از چوب اسپروس (صنوبر)
  • پشت و طرفین بدنه از چوب ماهاگونی (ماهون)
  • رزت و حاشیه‌کاری زیبا
  • سیم‌های روکش‌دار
  • بریج فرو رفته
  • EQ و تیونر داخلی